Python cmath.nan 常量

实例

打印 nan 的值:

  1. # 导入 cmath 库
  2. import cmath
  3. # 打印 nan 的值
  4. print (cmath.nan)

定义与用法

cmath.nan 常量返回浮点 nan(不是数字)值。此值不是合法数字。

nan 常数等于float(“nan”) 或者 math.nan


语法

  1. cmath.nan

技术细节

返回值:一个 float 值,nan(不是数字)
Python 版本:3.6

分类导航